Bayphere Premier Suite

  เงื่อนไขการรับผลตอบแทนในการลงทุน โครงการ Bayphere Premier Suite

  ผลตอบแทนแบ่งเป็น 3 ช่วง

  ▪️ช่วงรีโนเวท ก่อนโอนกรรมสิทธิ์

  ▪️หลังโอนกรรมสิทธิ์ 2 ปี

  ▪️หลังโอนกรรมสิทธิ์ปีที่ 3-30

  ✔️ พิเศษ มีการันตีรับซื้อคืนโดยโครงการ

  🚩ผลตอบแทนระหว่างช่วงการรีโนเวท

  โครงการให้ผลตอบแทน 7% ต่อปี เมื่อนักลงทุนชำระค่าห้องแบบ 50% และ 100% ถึงเดือนธันวาคม 2565 (สิ้นสุดการรีโนเวท)

  ซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนเป็นรายเดือน

  ตัวอย่าง 👉🏻 ห้องราคา 4,000,000

  จ่าย 50% เดือน จะได้รับผลตอบแทน 2,000,000 x 7%) / จำนวนเดือนที่เหลือก่อนโอนกรรมสิทธิ์

  🚩ผลตอบแทนแบบ Fix นาน 2 ปี หลังโอนกรรมสิทธิ์

  หลังจากนักลงทุนโอนกรรมสิทธิ์แล้วในเดือนที่ 3 ไปจนถึงเดือนที่ 24 (รวม 2 ปี) จะได้รับผลตอบแทนปีละ 7% ของมูลค่าห้องตามสัญญาซื้อขาย (การันตีผลตอบแทน)

  จ่ายทุกๆเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขของโครงการ

  🚩ผลตอบแทนแบบแบ่งกำไร (ปีที่ 3 – 30) นาน 28 ปี

  หลังโอนกรรมสิทธิ์แล้วในปีที่ 3 เป็นต้นไปถึงปีที่ 30 จะเป็นการแบ่งผลตอบแทนตามรายได้จริงของโรงแรม

  ซึ่งนักลงทุนจะได้รับในสัดส่วน 40% ของรายได้การเช่าห้องพักสุทธิ แบ่งตามมูลค่าห้องภายในโครงการในอัตราส่วนที่เท่ากันทุกห้อง

  ผลตอบแทนจ่ายทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขของโครงการ

  🚩 พิเศษ การันตีรับซื้อห้องคืนโดยโครงการ มีระบุชัดเจนในสัญญา

  โครงการรับซื้อห้องคืนเมื่อถือกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปีในราคาที่นักลงทุนซื้อไว้

  กรณีขายคืน ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ชำระคนละครึ่ง ส่วนภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ขายคืนเป็นผู้ชำระ

  การชำระเงิน

  1. แบบทั่วไป

  จอง 50,000 บาท

  ทำสัญญา 50,000 บาทภายใน 14 วันหลังจากจอง

  ยอดส่วนที่เหลือสามารถกู้ธนาคารหรือจ่ายเงินสดก็ได้

  2. แบบได้รับผลตอบแทนระหว่างรีโนเวท

  จอง 50,000 บาท

  ทำสัญญา 50% – 100% (รวมเงินจอง) รับผลตอบแทน 7% ต่อปี

  Scroll Up